انجمن

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. اسکات پک

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

کسی داناست که می داند هیچ نمی داند. ضرب المثل فلسطینی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی. ژرژ هربرت

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آن زنده که کاری نکند ، مرده به از اوست . ضرب المثل ایرانی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید . آنتونی رابینز

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید . باربارا دی آنجلیس

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید. زنون

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد. دیل کارنگی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تلاش نموده ایی . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ؛ آزاد است. ولتر

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند. ضرب المثل چینی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.اسکاروایلد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار. ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئون

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است. آنتونی رابینز

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

هر چه بیشتر عشق بورزید دیگران نیز مجوز آن را خواهند یافت تا عشق بیشتری به شما و نیز دیگران بورزند . باربارا دی آنجلیس

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس . مثل چینی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است . ویکتور هوگو

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید، و احساس کنید. تا اینکه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در شما بوجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید. آنتونی رابینز

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید . باربارا دی آنجلیس

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تکرار مادر مهارت هاست . دیل کارنگی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد. ناپلئون

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویه

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند . کنفوسیوس

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید. گوته

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

حاصل من از فضل فقط این شدکه بر جهل خود دانا شوم. بقراط

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

جایی که شمشیر است آرامش نیست . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آن کس که ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند. مترلینگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست. روسو

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

کمال هنر در نهان داشتن هنر است . کینتلین

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیر

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی . گوته

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نم نم باران ، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت خودشان را از او … گوته

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان برایمان ساخته بودند کشوری باشکوه بسازد نام او همیشه برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی خواهد بود . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ماهی و مهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو می گیرند . اسپانیولی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند. زکریای رازی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اساسا ، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند ” نفهمند” می توانند ” خوشبخت ” باشند. علی شریعتی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . ارد بزرگ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی هستم, مثل این بوده است که دست خداوند را بر شانه خویش احساس کرده ام . چارلز مورگان

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گویید . بزرگمهر

 

منبع: موب فا

دانـــــلود

  • - بازدید: 9

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی و تبلیغات

خرید vpn خرید kerio خرید vpn